TriStar KW-2436 manual

TriStar KW-2436
8.7 · 2
PDF manual
 · 3 páginas
Español
manualTriStar KW-2436

KW2436

EN | Instruction manual
NL | Gebruiksaanwijzing
FR | Mode d’emploi
DE | Bedieningsanleitung
ES | Manual de usuario
PT | Manual de utilizador
IT | Manuele utente
SV | Bruksanvisning
PL | Instrukcja obsługi
CS | Návod na použití
SK | Návod na použitie
FI | Käyttöopas
RU | Руководство по
эксплуатации
PARTS DESCRIPTION / ONDERDELENBESCHRIJVING / DESCRIPTION DES PIÈCES / TEILEBESCHREIBUNG /
DESCRIPCIÓN DE LAS PIEZAS / DESCRIÇÃO DOS COMPONENTES / DESCRIZIONE DELLE PARTI /
BESKRIVNING AV DELAR / OPIS CZĘŚCI / POPIS SOUČÁSTÍ / POPIS SÚČASTÍ / OSIEN KUVAUKSET /
ПИСАНИЕ ЗАПЧАСТИ
1
2
3 465 7

WWW.TRISTAR.EU

Tristar Europe B.V. | Jules Verneweg 87
5015 BH Tilburg | The Netherlands

ENInstruction manual

SAFETY

• By ignoring the safety instructions the

manufacturer can not be hold responsible for

the damage.

• The appliance must be placed on a stable,

level surface.

Batteries

Do not expose the battery to high temperatures or direct sunlight.
Never throw batteries into the fire. There is a danger of explosion!
Keep batteries away from children. They are not a toy!
Do not open the batteries by force.
Avoid contact with metallic objects.(Rings, nails, screws et
cetera)there is a danger of short-circuiting!
As a result of a short-circuit batteries may heat up consider-ably or
even catch fire. this may result in burns.
For your safety the battery poles should be covered with adhesive
strips during transport.
If a battery leaks, do not rub your eyes with your hands. If in contact
with the liquid, the hands should be washed thoroughly and eyes
rinsed out with clear water, if symptoms persist please consult a
doctor.
PARTS DESCRIPTION
1. Bowl
2. Weighing surface
3. Display
4. On/Off button
5. Zero/Tara button
6. UNIT button
7. Timer function button
BEFORE THE FIRST USE
Take the appliance andaccessoriesoutthebox.Removethe
stickers,protective foilorplasticfrom thedevice.
Always weigh/use the scale on a hard and flat surface. When you are
measuring, please keep still.
Remove the cover on the bottom of the scale and place 2 x AAA 1,5V
batteries, replace the cover.
USE
Determine before the device is turned on if it is going to be used with
or without the bowl. Press the on/off button to turn on the device.
Select the desired weight indicator by pressing the unit button. The
device can be set to kg (kilograms), g (grams), lb (pounds) or oz
(ounces).
The device is equipped with an automatic turn off function when the
device is not used for 2 minutes the device will turn off automatically.
The device can manually be turned off by pressing the on/off button
for several seconds.
On the display the temperature in ° C of the area where the appliance
is located is indicated.
Place the ingredients to be weighed in the scale and read the weight
on the display, the maximum load capacity is 5 kg.
Weigh with the Zero/Tara function (the adding function)
With the adding function you can reset the display to 0 after placing a
product.
This allows you to weigh more ingredients in a bowl.
Press the on/off button to turn on the device.
Place the first ingredient you wish to weigh in the bowl Read the
weight shown on the display.
After weighing, press the Z/T switch to reset the scale to 0 and you
can add the next ingredient.
By repeating the step you can weigh multiple ingredients (e.g. baking
ingredients).
Up to 200 grams, the zero function is active, and still the maximum
weight of 5 kilograms can be weighed. Above the 200 grams the tare
function will be activated and only the remaining weight till 5 kilograms
can be weighed.
Display codes
Lo
The battery is nearly empty, replace the battery.
Err
There is too much weight on the scale, remove the weighing
ingredients, and turn the device off and back on again. The device can
be at least 2 grams and 5000 grams maximum.
To set alarm timer
Press the on/off button and after that the timer button. Set the desired
time by pressing the Z/T button for the minutes and the unit button for
the seconds. The maximum time span is 99:59. Press the timer button
after de desired time setting. The time on the display counts down. If
the 0 is reache, an acoustic signal sounds.
CLEANING AND MAINTENANCE
Never immerse the electrical device in water or any other liquid. The
device is not dishwasher proof.
Clean the appliance with a damp cloth. Never use harsh and abrasive
cleaners, scouring pad or steel wool, which damages the device.
ENVIRONMENT
This appliance should not be put into the domestic garbage at
the end of its durability, but must be offered at a central point for the
recycling of electric and electronic domestic appliances. This symbol on
the appliance, instruction manual and packaging puts your attention to
this important issue. The materials used in this appliance can be
recycled. By recycling of used domestic appliances you contribute an
important push to the protection of our environment. Ask your local
authorities for information regarding the point of recollection.
Support
You can find all available information and spare parts at www.tristar.eu!

NLGebruiksaanwijzing

VEILIGHEID

• De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade

voortvloeiend uit het niet opvolgen van de

veiligheidsinstructies.

• Het apparaat moet op een stabiele, vlakke

ondergrond worden geplaatst.

Batterijen

Stel de batterijen NOOIT bloot aan hoge temperaturen of direct
zonlicht. Gooi batterijen NOOIT in open vuur. Explosiegevaar!
Houd batterijen uit de buurt van kinderen. Zij zijn geen speelgoed!
De batterijen niet proberen te demonteren.
Vermijd contact met metalen voorwerpen (ringen, spijkers, schroeven,
etc.) om gevaar van kortsluiting te voorkomen!
Door kortsluiting kunnen batterijen heet worden of zelfs ontbranden.
Dit kan brandwonden veroorzaken.
Voor uw veiligheid moeten de contactpunten tijdens vervoer met
plakstrips worden afgedekt.
Als een batterij lekt, geen contact maken met de vloeistof en de huid
en ogen. Als de vloeistof is aangeraakt, de handen grondig wassen en
de ogen afspoelen met schoon water. Als de symptomen aanhouden,
een arts raadplegen.
ONDERDELENBESCHRIJVING
1. Kom
2. Weegplateau
3. Display
4. Aan/uit toets
5. Nul/Tarra knop
6. UNIT toets
7. Timer functie toets
VOOR HET EERSTE GEBRUIK
Haal het apparaat en de accessoires uit de doos.Verwijder de stickers,
de beschermfolie of het plastic van het apparaat.
Plaats uw weegschaal altijd op een vlakke harde ondergrond welke
waterpas is.
Verwijder het klepje aan de onderzijde van de weegschaal, plaats 2 AAA
1,5V-batterijen en plaats het klepje terug.
GEBRUIK
Bepaal voordat het apparaat wordt ingeschakeld of deze wordt gebruikt
met of zonder de schaal. Plaats, indien gewenst, de schaal op het
weegplateau en schakel het apparaat in door de aan/uit toets in te
drukken.
Het apparaat kan worden ingesteld op kg (kilogrammen), g (grammen),
lb (pounds) of oz (ounces) door op de unit toets te drukken.
Het apparaat is uitgevoerd met een automatische uitschakel functie
Indien het apparaat 2 minuten niet gebruikt wordt zal deze automatisch
uitgeschakeld worden.
U kunt het apparaat handmatig uitschakelen, door de aan/uit toets (nr. 4)
enkele seconden ingedrukt te houden.
Op het display wordt de temperatuur in ° C aangegeven van de ruimte
waar het apparaat is opgesteld.
Plaats de te wegen ingrediënten in de schaal en lees op het display het
gewicht af, de maximale weegcapaciteit is 5 kg.
Zero/Tarra (doorweeg functie)
Met behulp van deze functie kunt u de weegschaal op nul zetten tijdens
het wegen.
Hierdoor kunt u meerdere ingrediënten in de schaal wegen.
Schakel het apparaat in door de aan/uit toets in te drukken.
Plaats het eerste ingrediënt dat gewogen moet worden in de kom. Lees
vervolgens het gewicht van het display af.
Na het wegen drukt u kort op de Z/T toets om de weegschaal weer op
nul te zetten en dan kunt u het volgende ingrediënt in de kom doen.
Door deze stappen te herhalen kunt u meerdere ingrediënten wegen
(bijv. suiker, bloem, gist, etc.).
Tot 200 gram blijft de zero functie actief, en kan nog steeds het
maximale gewicht van 5 kilogram gewogen worden, boven de 200 gram
gaat de tarra functie in werking en kan slechts het resterende gewicht tot
5 kilogram worden gewogen.
Display codes
Lo
De batterij is bijna leeg, vervang de batterij.
Err
Er ligt te veel gewicht op de weegschaal, verwijder de te wegen
ingrediënten, en schakel het apparaat uit en opnieuw weer aan. Het
apparaat kan minimaal 2 gram en maximaal 5000 gram wegen.
Alarm timer instellen
Druk op de aan/uit toets en vervolgens op de timer toets. Stel de
gewenste tijd in door op de de Z/T toets te drukken voor de minuten en
op de UNIT toets voor de seconden. De alarm timer is maximaal
instelbaar op 99:59. Druk na de gewenste tijds- instelling nogmaals op
de timer toets. De tijd op het display telt af. Indien de 0 bereikt is klink er
een geluidsignaal.
REINIGING EN ONDERHOUD
Dompel het apparaat nooit onder in water of andere vloeistoffen. Het
apparaat is niet vaatwasserbestendig.
Reinig het apparaat met een vochtige doek. Gebruik nooit agressieve of
schurende reinigingsmiddelen, schuursponzen of staalwol; dit beschadigt
het apparaat.
MILIEU
Dit apparaat mag aan het einde van de levensduur niet bij het
normale huisafval worden gedeponeerd, maar moet bij een speciaal
inzamelpunt voor hergebruik van elektrische en elektronische apparaten
worden aangeboden. Het symbool op het apparaat, in de
gebruiksaanwijzing en op de verpakking attendeert u hierop. De in het
apparaat gebruikte materialen kunnen worden gerecycled. Met het
recyclen van gebruikte huishoudelijke apparaten levert u een belangrijke
bijdrage aan de bescherming van ons milieu. Informeer bij uw lokale
overheid naar het inzamelpunt.
Support
U kunt alle beschikbare informatie en reserveonderdelen vinden op
www.tristar.eu!

FRManuel d'instructions

SÉCURITÉ

• Si vous ignorez les instructions de sécurité, le

fabricant ne saurait être tenu responsable des

dommages.

• L'appareil doit être posé sur une surface stable

et nivelée.

Piles

N'exposez pas les batteries et piles à des températures élevées ou à
la lumière directe du soleil. Ne jetez pas les batteries et piles dans le
feu. Vous risquez une explosion !
Maintenez les batteries et piles hors de portée des enfants. Les
batteries et piles ne sont pas des jouets !
Ne forcez pas l’ouverture des batteries et piles.
Evitez tout contact avec des objets métalliques (Bagues, clous, vis,
etc.). Ils risquent de provoquer un court-circuit !
Suite à un court-circuit, les batteries et piles peuvent chauffer
excessivement, voire s’enflammer, ce qui peut entraîner des brûlures.
Pour votre sécurité, les pôles de batteries et piles devraient être
recouverts par des languettes adhésives pendant le transport.
Si une pile fuit, ne frottez pas le liquide avec les mains qui devraient
être soigneusement lavées et les yeux rincés avec de l’eau claire ; si
les symptômes persistent, veuillez consulter un médecin.
DESCRIPTION DES PIÈCES
1. Bol
2. Surface de pesage
3. Écran
4. Touche Marche/Arrêt
5. Bouton Zéro/Tare
6. Bouton UNITÉ
7. Bouton de minuteur
AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION
Sortez l'appareil et les accessoires hors de la boîte.Retirez les
autocollants, le film protecteur ou le plastique de l'appareil.
Utilisez toujours le pèse-personne sur une surface plane et dure. Restez
immobile lorsque vous vous pesez.
Retirez le couvercle au fond de la balance et placez 2 x piles AAA de
1,5V puis remettez le couvercle.
UTILISATION
Avant d’allumer l’appareil, vérifiez si vous souhaitez l’utiliser avec ou
sans bol. Appuiez sur le bouton on/off pour allumer l’appareil.
Sélectionnez l’indicateur de poids souhaité en appuyant sur le bouton de
l’appareil. L’appareil peut se régler sur kg (kilogrammes), g (grammes),
lb (livres) ou oz (onces).
L’appareil est équipé d’une fonction d’arrêt automatique, lorsque
l’appareil n’est pas utilisé pendant 2 minutes, il s’éteindra
automatiquement.
L’appareil être éteint manuellement en appuyant sur le bouton on/off
pendant plusieurs secondes.
La température exprimée en ° C de la zone où se situe l’appareil
s’affiche.
Placez les ingrédients à peser sur la balance et lisez le poids sur
l’affichage, la capacité de charge maximale est de 5 kg.
Peser avec la fonction Zéro/Tara (la fonction de rajout)
Grâce à la fonction de rajout, vous pouvez remettre l’affichage à 0 après
avoir placé un produit.
Cela vous permet de peser plusieurs ingrédients dans un bol.
Appuyez sur le bouton on/off pour allumer l’appareil.
Placez le premier ingrédient que vous souhaitez peser dans le bol. Lisez
le poids indiqué sur l’affichage.
Après avoir pesé, appuyez sur le bouton Z/T pour remettre la balance à
0 et ajoutez l’ingrédient suivant.
En répétant l’étape, vous pouvez peser plusieurs ingrédients (p. ex.
ingrédient à cuire).
La fonction Zéro est active jusqu’à 200 grammes et peut peser lun poids
maximal de 5 kilogrammes. La fonction de tare s’active au-dessus de
200 grammes et ne peut peser que le poids restant jusqu’à 5
kilogrammes.
Codes d'affichage
Lo
La pile est presque épuisée, remplacez la pile.
Err
Le poids sur la balance est trop important, retirez des ingrédients à
peser. Éteignez et rallumez l'appareil. La balance peut peser 2 grammes
au minimum et 5000 grammes au maximum.
Régler le minuteur d’alarme
Appuyez sur le bouton on/off, puis sur le bouton Minuteur. Réglez l’heure
souhaitée en appuyant sur le bouton Z/T pour les minutes et sur le
bouton de l’appareil pour les secondes. Le laps de temps maximum est
99:59. Appuyez sur le bouton Minuteur après avoir réglé l’heure
souhaitée. Le compte à rebours s’affiche. Quand 0 est atteint, un signal
sonore retentit.
NETTOYAGE ET ENTRETIEN
N'immergez jamais l'appareil dans l'eau ni aucun autre liquide. L'appareil
ne sont pas lavables au lave-vaisselle.
Nettoyez l'appareil avec un chiffon humide. N'utilisez pas de produits
nettoyants agressifs ou abrasifs, de tampons à récurer ou de laine de
verre, ceux-ci pourraient endommager l'appareil.
ENVIRONNEMENT
Cet appareil ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers à la
fin de sa durée de vie, il doit être remis à un centre de recyclage pour les
appareils électriques et électroniques. Ce symbole sur l'appareil, le
manuel d'utilisation et l'emballage attire votre attention sur un point
important. Les matériaux utilisés dans cet appareil sont recyclables. En
recyclant vos appareils, vous contribuez de manière significative à la
protection de notre environnement. Renseignez-vous auprès des autorités
locales pour connaître les centres de collecte des déchets.
Support
Vous retrouvez toutes les informations et pièces de rechange sur
www.tristar.eu!

DEBedienungsanleitung

SICHERHEIT

• Beim Ignorieren der Sicherheitshinweise kann

der Hersteller nicht für Schäden haftbar

gemacht werden.

• Das Gerät muss auf einer ebenen, stabilen

Fläche platziert werden.

Batterien

Setzen Sie die Batterie keinen hohen Temperaturen oder direkter
Sonneneinstrahlung aus. Werfen Sie Batterien niemals ins Feuer. Es
besteht die Gefahr einer Explosion!
Halten Sie Batterien von Kindern fern. Batterien sind kein Spielzeug!
Die Batterien nicht gewaltsam öffnen.
Kontakt mit Metallgegenständen vermeiden (Ringe, Nägel, Schrauben,
etc.). Es besteht Kurzschlussgefahr!
Ein Kurzschluss kann zur Folge haben, dass sich Batterien
beträchtlich aufheizen oder sogar brennen. Das kann zu
Verbrennungen führen.
Für Ihre Sicherheit sollten die Batteriepole während des Transports mit
Klebebändern abgedeckt werden.
Falls eine Batterie ausgelaufen ist, reiben Sie Ihre Augen nicht mit
Ihren Händen. Bei einem Kontakt mit der Flüssigkeit sollten die Hände
gründlich mit klarem Wasser gewaschen und die Augen ausgespült
werden. Wenn die Symptome anhalten, konsultieren Sie bitte einen
Arzt.
TEILEBESCHREIBUNG
1. Schüssel
2. Wiegefläche
3. Display
4. Ein/Aus Taste
5. Null/Tara-Taste
6. Universalmesser
7. Timer Funktionstaste
VOR DER ERSTEN INBETRIEBNAHME
Nehmen Sie das Gerät und das Zubehör aus der Verpackung.Entfernen
Sie die Aufkleber, die Schutzfolie oder das Plastik vom Gerät.
Immer auf einer harten und ebenen Oberfläche wiegen/Waage
benutzen. Während der Gewichtsmessung bitte stillhalten.
Entfernen Sie die Bodenabdeckung der Waage, legen Sie zwei AAA 1,5
V-Batterien ein und bringen Sie die Abdeckung wieder an.
VERWENDUNG
Entscheiden Sie vor dem Einschalten des Geräts, ob es mit oder ohne
Schüssel verwendet werden soll. Zum Einschalten des Geräts drücken
Sie die Ein/Aus-Taste.
Mit der Taste für die Maßeinheit können Sie den gewünschten
Gewichtsanzeiger auswählen. Das Gerät kann auf kg (Kilogramm), g
(Gramm), lb (Pfund) oder oz (Unzen) eingestellt werden.
Das Gerät ist mit einer automatischen Abschaltfunktion ausgestattet, die
das Gerät ausschaltet, wenn es 2 Minuten nicht benutzt wird.
Das Gerät kann manuell ausgeschaltet werden, indem Sie die Ein/Aus-
Taste für einige Sekunden drücken.
Auf der Anzeige wird die Umgebungstemperatur des Geräts in °C
angezeigt.
Geben Sie die Zutaten in die Schüssel und lesen Sie das Gewicht auf
der Anzeige ab. Das Maximalgewicht beträgt 5 kg.
Wiegen mit der Null/Tara-Funktion (zusätzliche Funktion)
Mit dieser zusätzlichen Funktion können Sie die Anzeige auf Null
zurückstellen, nachdem Sie eine Zutat eingefüllt haben.
Sie können damit mehrere Zutaten in einer Schüssel wiegen.
Zum Einschalten des Geräts drücken Sie die Ein/Aus-Taste.
Geben Sie die erste Zutat in die Schüssel und lesen Sie das angezeigte
Gewicht ab.
Nach dem Wiegen drücken Sie die Null/Tara-Taste, um die Waage auf
Null zurückzustellen und geben Sie dann die nächste Zutat in die
Schüssel.
Wenn Sie diesen Schritt mehrmals wiederholen, können Sie mehrere
Zutaten wiegen (z.B. Backzutaten).
Bis 200 g ist die Null-Funktion aktiviert, das Maximalgewicht beträgt 5 kg.
Über 200 g wird die Tara-Funktion aktiviert und nur das verbleibende
Gewicht bis 5 kg kann abgewogen werden.
Display-Codes
Lo
Die Batterie ist fast leer. Ersetzen Sie die Batterie.
Err
Das Gewicht auf der Waage ist zu hoch. Entfernen Sie die
Gewichtszutaten und schalten Sie das Gerät aus und wieder ein. Das
Gerät kann Gewichte zwischen 2 Gramm und maximal 5000 Gramm
wiegen.
Einstellen des Alarm-Timers
Drücken Sie die Ein/Aus-Taste und danach die Zeit-Taste. Stellen Sie
die gewünschte Zeit ein, drücken Sie die Null/Tara-Taste für die Minuten
und die Taste für die Maßeinheit für die Sekunden. Die maximale
Zeitspanne beträgt 99:59 min. Nach der Einstellung der gewünschten
Zeit drücken Sie die Zeit-Taste. Die Zeit auf der Anzeige zählt rückwärts.
Wenn Null erreicht ist, ertönt ein akustisches Signal.
REINIGUNG UND PFLEGE
Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
Das Gerät ist nicht spülmaschinenfest.
Reinigen Sie das Gerät mit einem feuchten Tuch. Verwenden Sie
niemals scharfe oder scheuernde Reiniger, Topfreiniger oder Stahlwolle.
Dies würde das Gerät beschädigen.
UMWELT
Dieses Gerät darf am Ende seiner Lebenszeit nicht im Hausmüll
entsorgt werden, sondern muss an einer Sammelstelle für das Recyceln
von elektrischen und elektronischen Haushaltsgeräten abgegeben
werden. Das Symbol auf dem Gerät, in der Bedienungsanleitung und auf
der Verpackung macht Sie auf dieses wichtige Thema aufmerksam. Die in
diesem Gerät verwendeten Materialien können recycelt werden. Durch
das Recyceln gebrauchter Haushaltsgeräte leisten Sie einen wichtigen
Beitrag zum Umweltschutz. Fragen Sie Ihre örtliche Behörde nach
Informationen über eine Sammelstelle.
Support
Sämtliche verfügbaren Informationen und Ersatzteile finden Sie unter
www.tristar.eu!

ESManual de instrucciones

SEGURIDAD

• Si ignora las instrucciones de seguridad,

eximirá al fabricante de toda responsabilidad

por posibles daños.

• El aparato debe colocarse sobre una superficie

estable y nivelada.

Pilas

No exponga la pila a altas temperaturas ni a la luz solar directa.
Nunca arroje las pilas al fuego. ¡Existe el peligro de explosión!
Mantenga las pilas lejos de los niños. ¡No se trata de un juguete!
No abra las pilas por la fuerza.
Evite el contacto con objetos metálicos (anillos, clavos, tornillos, etc.).
¡Existe riesgo de cortocircuito!
Como consecuencia del cortocircuito, las pilas pueden calentarse
considerablemente o incluso arder, lo que podría provocar
quemaduras.
Para su seguridad, los polos de la pila deberán cubrirse con tiras
adhesivas durante el trasporte.
Si una pila tiene fugas, impida que los líquidos entren en contacto con
sus ojos. Si ocurre, lávelos íntegramente con agua limpia. Si los
síntomas persisten, consulte a su médico.
DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES
1. Bol
2. Superficie de pesado
3. Pantalla
4. Botón de encendido y apagado
5. Cero/Botón tara
6. Botón UNIT
7. Botón de función de temporizador Timer
ANTES DEL PRIMER USO
Saque el aparato y los accesorios de la caja.Quite los adhesivos, la
lámina protectora o el plástico del dispositivo.
Pese/utilice siempre la escala sobre una superficie lisa y sólida. Cuando
este midiendo, por favor, quédese quieto.
Retire la cubierta de la parte inferior de la báscula y coloque 2 pilas AAA
de 1,5V; vuelva a colocar la cubierta.
USO
Antes de encender el aparato, decida si lo va a utilizar con o sin el
cuenco. Pulse el botón de encendido/apagado para encender el aparato.
Seleccione el indicador de peso que desea, pulsando el botón de
unidades. El aparato puede funcionar con kg (kilogramos), lb) libras u oz
(onzas).
El aparato está equipado con una función de apagado automático que lo
desactivará cuando no se haya utilizado durante más de dos minutos.
El aparato también se puede apagar manualmente si pulsa el botón de
encendido/apagado durante unos segundos.
En la pantalla se indica la temperatura en ° C de la zona donde se ha
colocado el aparato.
Coloque los ingredientes que desea pesar en la báscula y lea el peso en
la pantalla. La carga máxima es de 5 kg.
Pesar con la función de cero/tara (función de adición)
Con la función de adición, podrá poner la pantalla a cero después de
colocar un producto.
Esto le permitirá pesar más ingredientes en el cuenco.
Pulse el botón de encendido/apagado para encender el aparato.
Coloque el primer ingrediente que desea pesar en el cuenco. Realice la
lectura del peso que se muestra en la pantalla.
Después de pesarlo, pulse el botón Z/T para volver a poner la báscula a
0 y a continuación puede poner el siguiente ingrediente.
Repitiendo este paso puede pesar diversos ingredientes (por ejemplo,
ingredientes para pastelería).
Hasta 200 gramos, la función de cero permanece activa y todavía se
puede pesar el máximo de 5 kg. Por encima de los 200 gramos se
activará la función de tara y solo se podrá pesar la cantidad restante
hasta 5 kilogramos.
Códigos de la pantalla
Lo
La batería está casi vacía, sustitúyala.
Err
Demasiado peso en la báscula, saque los ingredientes, apague el
dispositivo y vuelva a encenderlo. El dispositivo puede pesar un mínimo
de 2 gramos y un máximo de 5000 gramos.
Programación del temporizador de la alarma
Pulse el botón de encendido/apagado y a continuación el botón del
temporizador. Programe el tiempo deseado pulsando el botón Z/T para
los minutos y el botón de unidad para los segundos. El periodo de
tiempo máximo es de 99:59. Pulse el botón del temporizador después de
definir el parámetro de tiempo deseado. La pantalla mostrará la cuenta
atrás. Cuando llegue a 0 sonará una señal acústica.
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
No sumerja nunca el aparato en agua o cualquier otro líquido. El aparato
no se puede lavar en el lavavajillas.
Limpie el aparato con un paño húmedo. No utilice productos de limpieza
abrasivos o fuertes, estropajos o lana metálica porque se podría dañar el
aparato.
MEDIO AMBIENTE
Este aparato no debe desecharse con la basura doméstica al final
de su vida útil, sino que se debe entregar en un punto de recogida para el
reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos. Este símbolo en el aparato,
manual de instrucciones y embalaje quiere atraer su atención sobre esta
importante cuestión. Los materiales utilizados en este aparato se pueden
reciclar. Mediante el reciclaje de electrodomésticos, usted contribuye a
fomentar la protección del medioambiente. Solicite más información sobre
los puntos de recogida a las autoridades locales.
Soporte
Puede encontrar toda la información y recambios en www.tristar.eu!

PTManual de Instruções

SEGURANÇA

• Se não seguir as instruções de segurança, o

fabricante não pode ser considerado

responsável pelo danos.

• O aparelho deve ser colocado numa superfície

plana e estável.

Baterias

Não exponha as baterias a temperaturas elevadas ou luz solar
directa. Nunca atire as baterias para uma fogueira. Existe perigo de
explosão!
Mantenha as baterias afastadas das crianças. Não são brinquedos!
Não abra as baterias à força.
Evite o contacto com objectos metálicos (Anéis, pretos, parafusos
etc.); existe o perigo de curto-circuito!
Em resultado de um curto-circuito, as baterias podem aquecer
consideravelmente ou mesmo incendiar. Isto poderá resultar em
queimaduras.
Para sua segurança, os pólos das baterias deverão ser cobertos com
fitas adesivas durante o transporte.
Se as baterias apresentarem fugas, não limpe os olhos com as mãos.
Em caso de contacto com o líquido, deverá lavar muito bem as mãos
e passar água abundante nos olhos. Se os sintomas persistirem,
consulte um médico.
DESCRIÇÃO DAS PEÇAS
1. Taça
2. Superfície de pesagem
3. Visor
4. Botão Ligar/Desligar
5. Botão Zero/Tara
6. Botão UNIT
7. Botão (função) Timer
ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO
Retire o aparelho e os acessórios da caixa.Retire os autocolantes, a
película ou plástico de proteção do aparelho.
Pese/utilize sempre o prato da balança numa superfície lisa e sólida.
Quando medir, mantenha-se imóvel.
Retire a tampa do fundo da balança e coloque 2 pilhas AAA de 1,5 V,
volte a colocar a tampa.
UTILIZAÇÃO
Determine, antes do dispositivo ser ligado, se vai ser utilizado com ou
sem o recipiente. Prima o botão ligar/desligar para ligar o dispositivo.
Seleccione o indicador de peso desejado premindo o botão da unidade.
O dispositivo pode ser configurado para kg (quilogramas), g (gramas), lb
(libras) ou oz (onças).
O dispositivo vem equipamento com uma função de desligar automático;
quando o mesmo não é utilizado durante 2 minutos desligar-se-á
automaticamente.
O dispositivo pode ser desligado manualmente premindo o botão ligar/
desligar durante alguns segundos.
No ecrã é indicada a temperatura da área onde o dispositivo é colocado
em ° C.

Ver el manual de TriStar KW-2436 aquí, gratis. Este manual pertenece a la categoría Básculas de cocina y ha sido calificado por 2 personas con un promedio de 8.7 . Este manual está disponible en los siguientes idiomas: Español, Portugués, Inglés . ¿Tienes alguna pregunta sobre TriStar KW-2436 o necesitas ayuda? Haz tu pregunta aquí

¿Necesitas ayuda?

¿Tiene alguna consulta sobre el TriStar y la respuesta no está en el manual? Haga su consulta aquí. Proporcione una descripción clara y completa de su problema y su consulta. Cuanto mejor describa su problema y consulta, más fácil será para otros propietarios de TriStar proporcionarle una buena respuesta.

Número de preguntas: 0

General
TriStar
KW-2436 | KW-2436
Báscula de cocina
4031951022236, 8713016024367, 8713016924360
Español, Portugués, Inglés
Manual de usuario (PDF)
Características
Capacidad máxima de peso5
Precisión1
TipoElectronic kitchen scale
Indicador de sobrecarga
Fácil de limpiar
Función de conversión
Tipo de controlButtons
Color del productoStainless steel
Unidad de medidakg, lb
Capacidad del tazón2.5
Alta precisión-
Apagado automático
FormaRound
Interruptor de encendido/apagado integrado
Exhibición
Temporizador
Empaquetado de datos
Tazón incluido
Batería
Indicación de batería baja
mostrar más

¿No puede encontrar la respuesta a su consulta en el manual? Puede encontrar la respuesta a su consulta en las preguntas frecuentes sobre el TriStar KW-2436 más abajo.

¿No aparece tu pregunta? Haz tu pregunta aquí

No hay resultados